הצעת חוק מורשים לבטיחות, התשע"ד– 2014

הצעת חוק מטעם הממשלה
מטרת החוק 1. מטרת חוק זה להסדיר את העיסוק של מורשים לבטיחות לעניין מתן אישור בטיחות בתחומי הבטיחות הקבועים לפי חוק זה.
הגדרות 2. בחוק זה -
"האגף להכשרה" – אגף להכשרה ולפיתוח כוח אדם במשרד הכלכלה;
"אישור בטיחות" –אישור מורשה בטיחות לפי חוק זה לגבי היתר, רישיון, אישור וכיוצא באלה, שקבע שר הנוגע בדבר בחיקוק כי תנאי להחלטה לגביהם הינו אישור מורשה בטיחות לפי חוק זה;
"מורשה לבטיחות" - מי שעיסוקו במתן אישור עמידה בדרישות בטיחות באחד מתחומי הבטיחות המפורטים בתוספת הראשונה והוא רשום במרשם;
"המנהל" – מנהל האגף להכשרה או עובד המשרד שהוא מינה לעניין חוק זה;
"מרשם"- מרשם מורשים לבטיחות לפי חוק זה;
"מרשם ההנדסאים" – המרשם המתנהל לפי חוק ההנדסאים והטכנאים במוסמכים, התשע"ג– 2012;
"פנקס המהנדסים ואדריכלים" –פנקס המתנהל לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח– 1958;
"רשם" - עובד המשרד שהשר מינה לביצוע רישום לפי חוק זה;

"השר" – שר הכלכלה;
"השר הנוגע בדבר" – השר שתחום המנוי בתוספת הראשונה נמצא תחת אחריותו, ובהעדר שר כאמור - השר.
הגבלת עיסוק של מורשה לבטיחות 3. לא ישמש אדם כמורשה לבטיחות ולא ישא בתואר זה אלא אם הוא רשום במרשם ורישומו תקף.
תנאים לרישום במרשם 4. (א) זכאי להירשם כמורשה בטיחות במרשם מי שמתקיימים בו כל אלה:
(1) הוא בגיר;
(2) הוא אזרח ישראלי או תושב ישראל;
(3) הוא לא הורשע בעבירה בישראל או מחוץ לישראל שמפאת מהותה חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת הרשם, לעסוק כממונה בטיחות;
(4) הוא לא הפר חובה מהותית מהחובות המוטלות עליו לפי החוק או חיקוק אחר הקשור, אשר בגינה אין הוא ראוי, לדעת הרשם, לעסוק כממונה בטיחות;ׂ ׂ
(5)בעל מקצוע או בעל תואר אקדמי המנוי בתוספת הראשונה.

(6) הוא עמד בדרישות הכשרה, לרבות הכשרה מעשית או השלמה מקצועית והשתלמויות, וכן עמד בבחינותכפי שקבע השר לפי הוראות סעיף קטן (ב).
(ב) השר והשר הנוגע בדבר ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת –
(1) יקבעו הוראות לעניין דרישות הכשרהאו השתלמויות, וכן בחינות לקבלת תעודת הכשרה, ורשאים הם לקבוע את ההיקף הנדרש של שעות ההכשרה וההשתלמויות ואת תוכניהן; דרישות ובחינות כאמור יכול שיהיו כלליות ויכול שייקבעו לסוגים שונים של בעלי מקצוע או בעלי תואר אקדמי ולסוגי עסקים שונים;
(2) רשאים לקבוע אגרות בעד בקשה לקבלת תעודת הכרה, בעד ההכשרה ובעד הבחינות.
(ג) השר רשאי, בצו, בסכמת השר הנוגע בדבר ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, לשנות את התוספת הראשונה ובלבד שקבעו כי המקצוע או התואר מתאים לצורך רישומו כמורשה לבטיחות, בהתחשב בתחומי ידע הנרכשים באותו מקצוע או תואר ונוגעים לבטיחות;
מרשם 5. (א) הרשם ינהל מרשם ובו רישום של מורשים לבטיחות לאחר שבדק כי התקיימו בהם התנאים לרישום לפי חוק זה.
(ב) במרשם יהיו מדורים נפרדים בהתאם לתחומי הבטיחות שבתוספת השנייה וניתן לקבוע יותר ממדור אחד בתחום בטיחות, לפי סוגי אישורי הבטיחות; הודעה על פתיחת מדור תפורסם ברשומות.
(ג) השר רשאי, בצו, בהסכמת השר הנוגע בדבר, ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, לשנות את התוספת השנייה לפי סוגי אישורי הבטיחות;
(ד) קבע השר תחום בטיחות בתוספת השנייה, יקבע גם תקופת מעבר לכניסתו לתוקף בהתחשב בקיומם של עוסקים בתחום ערב תיקון התוספת;
(ה) המרשם יפורסם באתר האינטרנט של הרשם במשרד הכלכלה והוא יהיה פתוח ונגיש לעיון הציבור.
ביטול רישום 6. (א) הרשם רשאי לסייג את הרישיון, להתלותו או למחקו אם התקיים בו אחד מאלה:
(1) הרישום בוצע על יסוד מידע כוזב או שגוי;
(2) ננקטו כנגדו אמצעים משמעתיים לפי סעיף 17(א) לחוק המהנדסים והאדריכלים או סעיף 32(א) לחוק ההנדסאים, לפי העניין;
(2) חדל להתקיים או הופר תנאי מן התנאים לרישום.
(ב) סבר הרשם שנתקיים בבעל הרישום תנאי כאמור בסעיף משנה (א) יודיע לו על כך בכתב, בצירוף נימוקיו וייתן לו הזדמנות להביא את טענותיו לפניו, לפני מתן החלטתו, ובלבד שאין סכנה בהמשך פעילותו; קיימת סכנה כאמור, יבוטל רישומו ויינתן לו להשמיע את טענותיו בהזדמנות הראשונה.
(ג) החליט הרשם למחוק, לסייג או להתלות את הרישום של בעל הרישום במרשם, תישלח לבעל הרישום הודעה מנומקת בכתב על כך ובעל הרישום יימחק מן הרישום; דבר המחיקה יפורסם לידיעת הציבור באתר האינטרנט של משרד הכלכלה.
השגה וערעור 7. (א) הרואה את עצמו נפגע מהחלטה של הרשם לפי סעיף קטן (ג) רשאי להשיג על כך בפניו בתוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה.
(ב) נדחתה ההשגה על ידי הרשם, רשאי הנפגעלערער על ההחלטה בהשגה בפני בית המשפט לעניינים מנהליים תוך 45 ימים מהיום שהגיע ההחלטה לידיעתו.
עונשין 8. העושה אחת מאלה, דינו – מאסר שישה חודשים:
ׁ(1) משתמש בתואר מורשה לבטיחות, מורשה לבטיחות רשום או בכל תואר אחר עד כדי להטעות, בניגוד להוראת סעיף 3;
(2) עוסק כמורשה לבטיחות, בניגוד להוראת סעיף 3.
תוספת ראשונה
(סעיף 4(א)(5))

1. מהנדס הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים באחד ממדורי הבטיחות.
2. הנדסאי הרשום במרשם ההנדסאים והטכנאים באחד ממדורי הבטיחות.
3. ......

תוספת שנייה
(סעיף 5 (ב)
1. בטיחות הקהל.
2. בטיחות גז.
3. בטיחות אש.
4. בטיחות מתקנים.
5. בטיחות בתעבורה, לרבות: בטיחות בדרכים, בטיחות כלי שיט, כלי טיס.
6. בטיחות מזון.
7. בטיחות ילדים.
8. בטיחות חשמל.
9. בטיחות מוצרים.
10. בטיחות חומרים.
11. ....

פנו אלינו להזמנת פגישה/חוות דעת משפטית

שם מלא: *

אימייל:
(האימייל לא יפורסם בשום מקום באתר)
כותרת: *
תוכן:
8 + 9 =