ממוני בטיחות - אחריות מקצועית

חומר למחשבה ולפעולה
ממוני בטיחות חשופים לתובענות נזיקין בגין רשלנות לכאורה שנגרמה במעשה או במחדל על ידם תוך מילוי תפקידם. כמו כן, המל"ל (המוסד לביטוח לאומי) מכח זכותו לתביעה רשאי לתבוע מצד שלישי, בנדון ממונה בטיחות נותן שרותים עצמאי או חברת ממוני בטיחות, פיצוי על הגמלה ששילם או שהמל"ל עתיד לשלם.
לכאורה המל"ל בענין שבמדיניות אינו תובע ממוני בטיחות אולם בתביעות שיבוב שהוא מגיש נגד צדדי ג', אלה מצרפים כנתבעים מטעמכם את ממוני הבטיחות.
 
ממוני הבטיחות נתקלים בקושי להשיג פוליסות ביטוח אחריות מקצועית. גם אם בידם פוליסה שכזו, הם נמנעים מלהפעילה לענין תובענות שערכן הכספי המוערך אינו גדול וזאת על מנת שלא לאבד את אפשרותם העתידיות לרכוש פוליסות ביטוח.
 
לאחרונה בית המשפט העליון אשר לפתחו גולגלה בעיה זו במסגרת בר"ע (בקשה לרשות ערעור), לא רצה להיכנס לשאלה זו.
 
מכאן עולה הצורך להתמודד עם המצוקה אליה נכלאים ממוני הבטיחות.
 
תפקידו וסמכויותיו של ממונה בטיחות נקבעו בתקנה 10 לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממנים על הבטיחות) התשנ"ו – 1996.
 
ואלה הנהנים מעבודת הממונה:
מעבר למעבידים ולעובדים הנהנים מפעולותיו של הממונה, המקטינות משמעותית את מספר התאונות אשר אלמלא פעולותיו סביר להניח שהיו נגרמות, קיימים נהנים נוספים ובהם המל"ל וחברות הביטוח. ניתן על כן, לראות את ממוני הבטיחות כידם הארוכה של אלה לצורך מזעור כמות התאונות שבגינן על מבטחים אלה לפצות ולשפות.
 
בפועל, אנו רואים כפיות טובה במקום שבו צריך שתהיה חסינות.
 
העבירה הפלילית מול החבות בנזיקין
אין ספק שאם ממונה בטיחות במעשהו או במחדלו ביצעו עבירה שעשוה במחשבה פלילית או ברשלנות או בקשר עם אחריות קפידה שבה נושא ממונה בטיחות, הרי שעליו לשאת באחריות ואין בדיון שבמסמך זה התייחסות או הבעת דעה לענין אלה.
אולם באשר לזכויות וחבויות בנזיקין, מתחייב מהיות ממונה הבטיחות ידם הארוכה של המל"ל ושל חברות הביטוח (הנהנים מעיסוקו) לקבוע חסינות לממונה.
 
קיום חסינות בנזיקין:
1.        בפקודת הנזיקין (נוסח חדש) נקבעה חסינות בנזיקין ל"עובד ציבור" דהיינו עובד המדינה או עובד רשות ציבורית.
         בסעיף 7א' לפקודה נקבע שלא תוגש תובענה נגד עובד ציבור על מעשה שעשה תוך כדי מילוי תפקידו השלטוני כעובד ציבור, המקים אחריות בנזיקין. בסעיף זה קבעו החרגות.
          לענין עובד רשות ציבורית, הרי שהוא רשאי לבקש כי בית המשפט יקבע שמתקיימים תנאי החסינות לפי סעיף 7א' לגבי מעשיו אם אמנם אלה נעשו.
 
2.      בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה – 1995, נקבעה זכות למל"ל  לתביעת צד שלישי לשלם פיצויים לזכאי לפי פקודת הנזיקין, ראי סעיף 328 לחוק. אולם בסעיף קטן (ג) נקבע שלא תוגש תובענה לפי סעיף זה נגד המדינה או נגד עובד שלה בשל מעשה שעשה תוך כדי עבודתו כעובד מדינה (למעט לענין תאונת דרכים) כמו כן, המל"ל לא יגיש תובענה כאמור נגד מוסד רפואי או נגד קופת חולים או נגד עובד שלהם.
 
3.      מהחסינויות שנמנו לעי"ל, נהנים מפקחי העבודה של אגף הפיקוח על העבודה שבמשרד התמ"ת ומדריכי המוסד לבטיחות ולגיהות, תפקידיהם דומים לאלה של ממוני בטיחות כפי שנקבע בחוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד – 1954 סעיף 3. סמכויות מפקח עבודה ובכלל זה בדיקת סידורי הבטיחות והגיהות, בדיקת מתקנים, מכונות, ציוד ותהליכי עבודה. לברר סיבותיהן של תאונות עבודה. כמו כן, בפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל – 1970, הובאו סמכויות והוראות רבות שעל המפקחים לקיים והם דומים או זהים לאלה של ממונה בטיחות. בחוק ארגון הפיקוח על העבודה סעיף 27 הובאו הפעולות שעל עובדי המוסד לבטיחות ולגיהות לבצע ואף הם כאלה של ממונה הבטיחות.
 
מהנ"ל ניתן ללמוד שחסינותם של אלה הינה בהפליית ממוני הבטיחות שאינם זוכים בה.
 
המלצה לקיים חסינות לממונה בטיחות:
ניתן לטעון שמין הדין ומין הצדק לקבוע לממונה בטיחות, בין שהוא שכיר ובפרט כשהוא עצמאי או שהוא שליח של חברת ממוני בטיחות, חסינות כפי שהיא נקבעה לנ"ל.
 
לצורך כך קיים צורך בחקיקה שכותרתה: "הגנה על ממונה בטיחות" – יראו ממונה בטיחות בעל אישור כשרות תקף, כ"עובד ציבור" כהגדרתו בפקודת הנזיקין (נוסח חדש) וכעובד של המדינה, כאמור בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה – 1995, לענין חסינות ולענין אי הגשת תובענה.
 
לדעתי האכסניה של חקיקה זו הינה בחוק ארגון הפיקוח על העבודה התשו"ד – 1954, לאחר סעיף 25 "ממונה בטיחות". זאת כשם שסעיף 24 לחוק זה כותרתו "הגנה על נאמן בטיחות".
 
ביטוח אחריות מקצועית לממונה בטיחות:
לחילופין מהאמור לעי"ל לענין החסינות, ניתן לראות במוסד לביטוח לאומי מבטח של ממוני בטיחות או שהמוסד לביטוח לאומי יתקשר ויממן ביטוח אחריות מקצועית אצל מבטח ממשלתי וזאת מתוך תקציבו למימון פעולות בטיחות בעבודה כפי שנקבע בסעיף 149 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה – 1995 שכן כל פעולותיהם של ממוני הבטיחות באות כדי למנוע תאונות במפעלים או במקומות עבודה אחרים.
 
לכך יהיה צורך להוסיף תת סעיף מתאים לסעיף זה - המוסד יבטח את אחריותם המקצועית של ממוני הבטיחות על פי כללים שיקבעו בתקנות לאחר התייעצות עם המועצה ובהסכמת שר האוצר.


פנו אלינו להזמנת פגישה/חוות דעת משפטית

שם מלא: *

אימייל:
(האימייל לא יפורסם בשום מקום באתר)
כותרת: *
תוכן:
4 + 5 =